Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2014

sleepinside
8480 9d8d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
sleepinside
5641 ab83
Reposted fromscorpix scorpix viaiblameyou iblameyou
sleepinside
1652 1fea 500
Reposted fromirmelin irmelin viathe-devil-inside the-devil-inside
sleepinside
Proszę do mnie napisać. Pisanie jest jak całowanie, tyle że bez ust. Pisanie jest całowaniem głową.
— Daniel Glattauer
sleepinside
sleepinside
sleepinside
1512 d679
Reposted fromwithoutend withoutend viamefir mefir
sleepinside
(...) I jeszcze miałem Ci powiedzieć, że jak z Tobą jestem to zawsze jest za mało czasu i jak już musimy się żegnać to czuję się tak jakby ktoś nas rozrywał na pół...
— S. Z cyklu: najwspanialsze wyznania najlepszego przyjaciela.
Reposted fromSylvka Sylvka viamefir mefir
sleepinside
4778 f806
Reposted fromnexxt nexxt viasamozatrucie samozatrucie
sleepinside
sleepinside
#bestrong
Reposted fromweightless weightless viasamozatrucie samozatrucie

July 14 2014

sleepinside
7993 6052 500
just my leg
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
sleepinside
8572 33fa
Reposted frominfinitearms infinitearms viamefir mefir
sleepinside
5535 4eb3 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viawishyouwerehere wishyouwerehere
sleepinside
W życiu potrzebna jest wyłącznie pewność siebie, wiedza i mnóstwo bezczelności. 
— T. Canevan.
Reposted fromnirvitii nirvitii viaszarakoszula szarakoszula
sleepinside

July 13 2014

sleepinside
Reposted fromshakeme shakeme viarevalie revalie
5334 2be9 500
Reposted fromPoooly Poooly viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl